Základné zručnosti

Zručnosti pre život predstavujú sadu zručností, ktoré jednotlivcom pomáhajú úspešne zvládať rôzne situácie a viesť naplnený a uspokojivý život – či už osobný, pracovný alebo spoločenský. Rozsah tém, ktoré pokrývajú zručnosti pre život je široký, a podobne je to aj s poskytovateľmi, ktorí sa rozvoju zručností venujú.

Národný koordinátor európskeho programu vo vzdelávaní dospelých v SR sa snaží prispievať k informovanej tvorbe verejných politík vo vzdelávaní. Preto v rokoch 2022 a 2023 mapoval stav zručností pre život na Slovensku, najmä z pohľadu aktivít a organizácií, ktoré ich realizujú. Na základe štúdia a analýzy politík a aktivít na národnej aj európskej úrovni, ako aj regionálnych okrúhlych stolov s aktérmi, ktorí v tejto oblasti pôsobia, vznikla národná mapovacia správa.

Tu je niekoľko hlavných zistení, ktoré v správe nájdete:

  • zručnosti pre život sú dôležitou témou vo vzdelávaní dospelých, či už jednotlivcov s nižším vzdelaním, alebo vysoko kvalifikovaných osôb,
  • tvorba politík v oblasti zručností pre život by mala stavať na existujúcich úspešných aktivitách a organizáciách aktívnych v tejto oblasti,
  • podpora zručností pre život u zraniteľných skupín obyvateľov by mala ísť ruka v ruke s rozvojom základných zručností,
  • keďže motivácia k učeniu sa (najmä v neskorších fázach života) je nízka, je potrebné vytvárať príležitosti k rozvoju pozitívnych skúseností s učením sa a podporovať netradičné prístupy a prostredia na rozvoj zručností,
  • potreby v oblasti zručností pre život sa líšia v závislosti od regiónu a cieľových skupín, preto je pri ich rozvoji potrebný individualizovaný prístup miestnych aktérov.

Za spoluprácu ďakujeme všetkým, ktorí k správe prispeli účasťou na diskusiách, alebo vyplnením mapovacieho dotazníka.

Správa je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku:

Zručnosti pre život na Slovensku – Mapovacia správa (SK VERZIA)

Skills for life in Slovakia – Mapping report (EN VERZIA)

Zručnosti pre život na Slovensku (SK VERZIA)

Skills for life in Slovakia – Policy Brief (EN VERZIA)