Základné zručnosti

Environmentálne zručnosti

Environmentálne zručnosti zahŕňajú pochopenie vplyvu našich každodenných činností na životné prostredie a prijatie správania s pozitívnym vplyvom na životné prostredie v oblastiach, ako sú potraviny, výroba a spotreba, energia, recyklácia a znižovanie množstva odpadu, ako aj pochopenie súvislostí medzi životným prostredím, sociálnymi a ekonomickými zložkami trvalo udržateľného rozvoja. Kompetencia zahŕňa postoj kritického uvedomovania si a zvedavosti, záujem o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou a celosvetovými otázkami.