Základné zručnosti

Digitálna gramotnosť

Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňajú informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.

Jednotlivci by mali:

  • chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii, a mali by vedieť, aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú,
  • chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí,
  • mať kritický prístup k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi technológiami,
  • byť schopní používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo obchodných cieľov.
    Zručnosti zahŕňajú schopnosť:
  • pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť, programovať a zdieľať digitálny obsah,
  • riadiť a chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať.

V roku 2017 Európska komisia publikovala Európsky rámec digitálnej kompetencie pre občanov (DigComp), ktorý sa stal referenciou pre rozvoj a strategické plánovanie iniciatív v oblasti digitálnych kompetencií na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov. DigiComp popisuje formou vzdelávacích výstupov (podľa Bloomovej taxonómie) päť oblastí digitálnych spôsobilostí na ôsmich úrovniach náročnosti, ktoré korešpondujú s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR). Opis každej úrovne obsahuje vedomosti, zručnosti a postoje opísané v jednom deskriptore pre každú úroveň každej kompetencie. DigiComp definoval tieto oblasti kompetencií ako základ pre digitálnu gramotnosť jednotlivcov na rôznych úrovniach ovládania a s rôznou úrovňou samostatnosti:

Oblasť 1: Informačná a dátová gramotnosť 

1.1 Prehliadanie, vyhľadávanie, filtrovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu

1.2 Vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu

1.3 Správa údajov, informácií a digitálneho obsahu

Oblasť 2: Komunikácia a spolupráca

2.1 Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií

2.2 Zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií

2.3 Zapojenie sa do občianskeho života prostredníctvom digitálnych technológií

2.4 Spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií

2.5 Netiketa (Etiketa v sieťach)

2.6 Správa digitálnej identity

Oblasť 3: Tvorba digitálneho obsahu

3.1 Vývoj digitálneho obsahu

3.2 Integrácia a prepracovanie digitálneho obsahu

3.3 Autorské práva a licencie

3.4 Programovanie

Oblasť 4: Bezpečnosť

4.1 Ochranné zariadenia

4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia

4.3 Ochrana zdravia a pohody

4.4 Ochrana životného prostredia

Oblasť 5: Riešenie problémov

5.1 Riešenie technických problémov

5.2 Identifikácia potrieb a technologické riešenia

5.3 Kreatívne využívanie digitálnych technológií

5.4 Identifikácia medzier v digitálnej kompetencii