Základné zručnosti

V roku 2023 tím národného koordinátora organizoval kurz na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom bolo budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prvý termín kurzu bol zameraný predovšetkým na zástupcov verejnej správy a druhý na zástupcov tretieho sektora.

Kurz vychádzal z národnej Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2022 – 2024, kde sú základné zručnosti a ich rozvoj jednou z kľúčových tém. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa účastníci oboznámili s kľúčovými témami v tejto oblasti: 

– aktuálne politiky v SR a na úrovni EÚ,

– stav podpory základných zručností na Slovensku, 

– spôsoby motivácie nízkokvalifikovaných k vzdelávaniu, 

– hodnotenie základných zručností, 

– prepojenie rozvoja základných zručností a zamestnania.

Nosnou časťou kurzov boli diskusie, ktoré otvorili mnoho ďalších tém spojených s podporou vzdelávania dospelých, ako sú motivácia dospelých zúčastňovať sa na neformálnom vzdelávaní, nástroje na lepšiu propagáciu kurzov, využívanie netradičných foriem vzdelávania, ako aj priestorov, kde sa vzdelávanie môže realizovať.

Z postrehov účastníkov:

 „Kurz a diskusie prebiehajúce počas stretnutia ukázali šírku problematiky celoživotného vzdelávania. Bolo to podnetné stretnutie, z ktorého bolo zjavné, že každý si musí zadefinovať, aký okruh z celej problematiky je v danom prostredí, kde pôsobí, najpálčivejší a fokusovať sa najskôr naň, potom to rozšíriť. Nám sa tam otvorili ďalšie súvisiace témy a Achilove päty súvisiace s CŽV a strednými školami.“

„Ďakujem za kurz, ale hlavne za prepojenie inštitúcií a za naštartovanú spoluprácu, ktorá verím, že povedie k rozvoju vzdelávania v témach základných zručností, či už v našej inštitúcií alebo globálne.“

PROGRAM

PREZENTÁCIE