Základné zručnosti

BLUESS – Blueprints for Basic Skills Development in Slovakia (Plány pre rozvoj základných zručností na Slovensku)

V roku 2018 sa stal Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) inštitúciou, ktorá realizuje politiky v oblasti vzdelávania v SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ. V roku 2019 získal ŠIOV dvojročný európsky grant na realizáciu projektu na podporu plnenia cieľov Odporúčania Rady z 19. decembra 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých (Upskilling Pathways).

Zámerom projektu je podporiť koordinovaný prístup a stratégiu pri hodnotení a rozvoji základných zručností v SR. Projekt sa realizuje v období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu EaSI (Program na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie). Ciele projektu sú:

  • Otvoriť diskusiu o potrebe riešenia problematiky základných zručností/gramotností na národnej úrovni,
  • Zmapovať situáciu v súvislosti so základnými zručnosťami v SR (čitateľská, matematická a počítačová gramotnosť), identifikovať hlavné problémy a navrhnúť odporúčania pre tvorcov politík,
  • Pripraviť nástroje a metodológie na identifikáciu potrieb nízko kvalifikovaných osôb v oblasti gramotností a spôsobu ich hodnotenia,
  • Pripraviť personálne kapacity v oblasti rozvoja základných zručností,
  • Umožniť výmenu informácií a dobrej praxe na podporu národných stratégií v tejto oblasti v SR.

Projekt realizuje sú Štátny inštitút odborného vzdelávania s partnermi:

Výstupy projektu:

Úlohy – matematická gramotnosť     digitálna gramotnosť     čitateľská gramotnosť