Základné zručnosti

Podpora rozvoja zručností v meniacom sa svete, Bratislava, 06. 06. 2023

Konferencia Podpora rozvoja zručností v meniacom sa svete sa realizuje  v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých, ktorý pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018.

Počas konferencie predstavíme jednak výstupy iniciatívy od roku 2022, ako aj sme pre vás pripravili zaujímavé prednášky, panelovú diskusiu a paralelné diskusie, kde hlavnou témou bude podpora rozvoja zručností, prečo je to dôležité či už pre jednotlivca, alebo organizácie, zamestnávateľov.

Konferencia je tiež jednou z aktivít, ktoré ŠIOV realizuje v rámci Európskeho roku zručností 2023, prehľad všetkých aktivít nájdete na: https://mesiacvzdelavania.sk/aktivity-siov/

Viac o aktivitách Národného koordinátora Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých nájdete na: www.vzdelavaniedospelych.sk

Spíkri na konferencii
Ján Varchola - GR EMPL, Európska komisia

Jan Varchola nastúpil do Komisie v roku 2004. Odvtedy pracoval na viacerých témach súvisiacich so vzdelávaním a odbornou prípravou, ako je kariérové poradenstvo, program Leonardo da Vinci, súťaže zručností, Agendu pre nové zručnosti a pracovné miesta a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy. Od roku 2010 mal na starosti hlavné politické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: Oznámenie Komisie o budúcej európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (2010), pracovný dokument útvarov Komisie o excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (2012), závery z Rigy o strednodobých prioritách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (2015), stanovisko Poradného výboru pre odborné vzdelávanie a prípravu k budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy (2018), odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave (2020) a Osnabrückské vyhlásenie (2020).

Názov prednášky: Zručnosti v kontexte EÚ

Olívia Hurbanová - HighBrõws

Olívia je „pozitívna skeptička“ neúnavne sa snažiaca pochopiť zložitú rovnicu ľudského správania. Je lektorka a autorka konceptu Future Skills, ktorý vyučuje vo vlastnej večernej škole Brainery. Pôsobí na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako Henkel, IBM, Lenovo, Dell, Swiss Re, Allianz, O2, PWC, 3M, Amcham a mnoho ďalším. Jej snahou je prepájať mäkké zručnosti s tvrdými dátami, to všetko na základe poznatkov multidisciplinárneho charakteru. Olívia je totiž presvedčená, že k skutočne tolerantnej a múdrej spoločnosti sa dokážeme dopracovať len cez hlbšie porozumenie širších súvislostí. Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektorka roka.

Názov prednášky: Kontrola kvality myslenia² 

Peter Guštafík - PDCS

Peter Guštafík pôsobí ako lektor jemných zručností v občianskom združení PDCS, vedie školenia pre školiteľov, implementuje nástroje AI do vzdelávania a facilituje diskusie o zavádzaní AI do praxe.

Názov prednášky: Ako budeme učiť a vzdelávať v dobe umelej inteligencie?

Názov paralelnej diskusie: Ako pomocou nástrojov umelej inteligencie posilňovať zručnosti pre život

Panelová diskusia
Roman Fusek - riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na zavádzaní druhého dôchodkového piliera dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. V roku 2004 sa stal riaditeľom Odboru dôchodkového sporenia na Úrade pre finančný trh. Mal na starosti výkon dohľadu nad druhým a tretím dôchodkovým pilierom a transformáciu doplnkových dôchodkových poisťovní na doplnkové dôchodkové spoločnosti. V Národnej banke Slovenska zodpovedal za metodiku kapitálového trhu, dôchodkového sporenia a pripravoval reguláciu finančného sprostredkovania. Od septembra 2014 riadi odbor ochrany finančných spotrebiteľov v NBS. Od roku 2020 je zodpovedný aj za projekt podpory finančného vzdelávania 5peňazí.

Veronika Golianová - Gamifactory, Co-Founder & Co-CEO

Veronika je odborníčkou na kritické myslenie a mediálnu gramotnosť. Publikovaná akademička a absolventka prestížneho programu Community Solutions pre najbystrejšie líderky a lídrov z celého sveta. Má skúsenosti z medzinárodných organizácií Habitat for Humanity a Search for Common Ground. Posledné štyri roky sa venuje najmä vývoju digitálnych technológií s presahom na spoločenský dopad.

Klaudia Bednárová - riaditeľka The Bridge

Klaudia Bednárová, absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum The Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a v roku 2020 medzinárodne akreditovanou jazykovou školou. Klaudia sa aktívne venuje vzdelávaniu dospelých a učiteľov. Je členkou predsedníctva AIVD a Slovenskej asociácie age managementu. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers. V roku 2021 jej bola udelená cena TREND Podnikateľka roka 2021. Jednou z jej najnovších aktivít je Kogneo, vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov v rôznych oblastiach, ako napr. kognitívne fitness, digitálna gramotnosť pre seniorov alebo osobnostný rozvoj.

Lucia Stellerová - Business Director, Stell+ERP s. r. o.

Lucia žila desať rokov v Londýne, kde aktívne využila možnosti vzdelávania dospelých, absolvovala IT kurzy pre Windows Networks MCSE. Od roku 2005 pracovala v Londýne pre medzinárodné IT recruitment firmy, kde získala detailný prehľad o tom, ako IT svet, firmy a ľudia v ňom fungujú. Má medzinárodné skúsenosti z oblasti IT headhuntingu a zároveň prehľad o rôznych častiach IT odvetvia. Od roku 2010 vedie vlastnú firmu na Slovensku a vyhľadáva IT odborníkov a odborníčky pre medzinárodné firmy s rôznym zameraním. 

Je členkou boardu neziskovej organizácie Aj Ty v IT, kde ma na starosti prinášať poznatky z IT trhu, ktoré sú následne formované do časti vzdelávania dospelých žien. Lucia stretáva skvelé a úspešné ženy v IT a pomáha Aj Ty v IT motivovať dievčatá skutočnými príbehmi žien, ktoré už v IT svete fungujú. Zároveň prináša reálny prehľad IT možností a kariéry pre ženy a dievčatá.

Je fanúšikom celoživotného vzdelávania a sama sa aktívne pravidelne vzdeláva.

Ľubica Gállová - ŠIOV

Námestníčka riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a medzinárodnej spolupráce, vrátane realizácie medzinárodných projektov. V ostatných rokoch sa zameriava na prepojenie európskych a národných politík vo vzdelávaní, najmä v oblasti zvyšovania kvality, flexibility a dostupnosti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. V tejto oblasti iniciuje a realizuje rôzne projekty, ktoré pomáhajú zavádzať systémové zmeny. Pôsobí ako členka poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec a Europass, pracovnej skupiny EK pre vzdelávanie dospelých a pracovnej skupiny OECD pre odborné vzdelávanie. V roku 2020 koordinovala prípravu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030.

Ivana Studená - CSPV SAV

Ivana Studená pracuje ako vedecká pracovníčka Prognostického Ústavu, Centra Spoločenských a Psychologických vied SAV. Jej oblasť výskumu zahŕňa politiky CŽU a vzdelávania dospelých, stratégie zručností na úrovni politík a rozvoj zručností v organizáciách, trhy práce, hodnotenia politík, regionálny a miestny rozvoj. 

V súčasnosti vedie slovenský tím riešiteľov medzinárodného EaSI projektu I SKILL a bola spoluriešiteľkou ďalších medzinárodných projektov. Ivana Studená pracuje aj ako nezávislá expertka pre verejné a neziskové organizácie so zameraním na tematické oblasti zručností dospelých, celoživotného vzdelávania a politiky vzdelávania dospelých. 

Je editorkou nedávno publikovanej odbornej knihy a autorkou niekoľkých kapitol v Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe spolu s John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy a Günter Hefler (Palgrave Macmillan Cham, 2023. Kniha je voľne dostupná na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6).

Konferenciu bude facilitovať
Laco Oravec

Laco Oravec vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Neskôr 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, prevažne ako programový riaditeľ. V súčasnosti s nadáciou spolupracuje na festivale [fjúžn] a je aj dramaturgom v Novej Cvernovke. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami a iniciatívami, ako aj s verejnými inštitúciami. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.