Základné zručnosti

Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku je súčasťou európskej siete, ktorej vznik iniciovala Európska komisia s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu spoluprácu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva v každej z členských krajín, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízkokvalifikovaných osôb a podporiť ich účasť na vzdelávaní. Koordinátori sa venujú rôznym aktivitám v danej oblasti, pričom zapájajú širokú sieť zainteresovaných strán a zdieľajú príklady dobrej praxe z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia.

Činnosť Národného koordinátora európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku je pokračovaním aktivít realizovaných od roku 2018 Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Aktuálny projekt realizuje od 1. 1. 2022 Úsek celoživotného vzdelávania.

V súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je hlavným cieľom podpora vzdelávania dospelých na Slovensku a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom posilnenia vnímania vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva ako nástroja rozvoja osôb a ich kariéry ako i národnej ekonomiky. Na Slovensku je táto potreba naliehavá najmä v súvislosti s nízkou participáciou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (pohybuje sa na úrovni 4,5 % dospelej populácie v porovnaní s priemerom krajín OECD 11 %).

Konkrétne ciele na roky 2022 – 2023:

 • propagovať vzdelávanie dospelých na Slovensku a podporovať jeho ďalší rozvoj,
 • zrealizovať opatrenia na systémovej úrovni, ktoré podporia rozvoj vzdelávania dospelých na Slovensku,
 • vytvoriť sieť aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých, umožniť zdieľať príklady dobrej praxe nielen na národnej úrovni, ale aj zo zahraničia.

Plánované aktivity:

 • mapovanie príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní dospelých so zameraním na zručnosti pre život,
 • zavedenie certifikácie základných zručností a predstavenie štandardov kvality a zvyšovanie povedomia o vzdelávaní dospelých,
 • obnovenie  Národnej siete pre realizáciu Upskilling Pathways (Cesty k zvyšovaniu zručností), budovanie kapacít aktérov – siete, tréningový kurz, študijné návštevy,
 • propagovanie projektových aktivít, podpora aktivít, ktoré organizujú iné organizácie.
 • Jednou z hlavných aktivít Národného koordinátora vzdelávania dospelých na Slovensku je odovzdávanie prestížnej Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

Očakávané výstupy:

 • mapovacia správa o stave zručností pre život a odporúčania pre tvorbu politík,
 • certifikácia základných zručností,
 • tréningový kurz pre aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých,
 • organizovanie 3 študijných návštev našich odborníkov v zahraničí,
 • informačná kampaň, videá, podcasty rozhovorov s nízkokvalifikovanými osobami,
 • odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni,
 • záverečná konferencia.