Základné zručnosti

Čitateľská gramotnosť

Gramotnosť znamená:

 • schopnosť identifikovať, pochopiť, vyjadrovať, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými, a to primerane a tvorivo. Rozvoj gramotnosti tvorí základ pre ďalšie vzdelávanie a ďalšiu jazykovú interakciu. V závislosti od kontextu sa gramotnosť môže rozvíjať v materinskom jazyku, jaz výučby a/alebo úradnom jazyku danej krajiny alebo regiónu.
 • schopnosť rozumieť a vedieť používať písaný text, posúdiť jeho význam a zapájať sa prostredníctvom písaného textu do spoločenského života, dosahovať ciele a rozvíjať svoje schopnosti a osobné predpoklady. Čítanie digitálnych textov z obrazovky sa považuje za súčasť tejto schopnosti, lebo vyplýva z masového rozšírenia tohto spôsobu vytvárania, získavania a ukladania textov. Digitálne texty sú texty ukladané ako digitálne informácie a sú prístupné prostredníctvom obrazoviek rôznych zariadení, ako napríklad počítače, čítačky kníh alebo smartfóny. Digitálne texty majú viacero znakov, ktorými sa odlišujú od tlačených textov. Okrem toho, že sú zobrazované na obrazovkách, majú hypertextové prepojenia na iné dokumenty, zvláštne prostriedky na navigáciu (ovládacie lišty, menu) a sú interaktívne.

Súčasti čitateľskej gramotnosti tvorí:

 • znalosť čítania a písania
 • dostatočné chápanie písomných informácií (čítanie s porozumením),
 • vedomosti o slovnej zásobe, používanej gramatike a jazykových funkciách,
 • hlavné typy verbálnej interakcie, škály literárnych a neliterárnych textov,
 • hlavné charakteristiky rôznych jazykových štýlov a registrov,
 • zručnosti v ústnej a písomnej komunikácii v rozličných situáciách, 
 • používanie rôznych typov zdrojov, práca s informáciami (vyhľadávanie, zhromažďovanie a spracúvanie informácií),
 • používanie pomôcok formulovať a vyjadrovať,
 • ústna a písomná argumentácia primeraná danému kontextu (používanie pomôcok),
 • schopnosť viesť kritický a konštruktívny dialóg,
 • zmysel pre estetické kvality,
 • záujem o interakciu s ostatnými ľuďmi,
 • uvedomovanie si vplyvu jazyka na ostatných,
 • potreba chápať a používať jazyk pozitívne a zodpovedne.