Základné zručnosti

Matematická gramotnosť

Matematická gramotnosť znamená:

          Schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).

          Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci (napr. finančné zručnosti) a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal dokázať myslieť matematicky, chápať matematické dôkazy, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických údajov a grafov a chápať matematické aspekty digitalizácie. Matematická kompetencia obsahuje: 

1.       Komunikácia

      Pochopenie problémovej situácie a vytvorenie mentálneho modelu na základe čítania, porozumenia a interpretácie výrokov, otázok a objektov. Priebeh riešenia si môže tiež vyžadovať, aby riešiteľ vedel zhrnúť a prezentovať priebežné výsledky a po vyriešení problému riešenie prezentovať, vysvetliť a odôvodniť ostatným.

 

2.       Matematizácia
Transformácia problému z reálneho sveta do jeho matematickej podoby (štruktúrovanie, konceptualizácia, vyslovovanie hypotéz, či vytvorenie matematického modelu) a tiež interpretáciu či vyhodnotenie matematického výsledku alebo matematického modelu v kontexte pôvodného problému. Pojem „matematizácia“ zahhŕňa základné matematické úkony, ktoré sú k tomu potrebné.

3.       Zobrazenie/Reprezentácia
Výber vhodnej reprezentácie, interpretácie a využívanie rôznych foriem reprezentácie. Reprezentácia môže mať formu grafov, tabuliek, schém, obrázkov a náčrtov, rovníc, vzorcov či konkrétnych materiálov.

4.       Uvažovanie a argumentácia
Schopnosť, ktorá zahŕňa logické myšlienkové procesy, s  pomocou ktorých je možné skúmať a dávať do súvislostí rôzne prvky problému, aby bolo možné vyvodzovať logické dôsledky, overovať predložené tvrdenia alebo odôvodňovať riešenie problému.

5.      Navrhnutie stratégií riešenia problému
Ovládanie súboru kritických kontrolných mechanizmov, vďaka ktorým je možné identifikovať a riešiť problémy. V rámci tejto kompetencie ide tiež o kontrolu postupu riešenia.

6.       Použitie symbolického, formálneho a technického jazyka a operácií
Schopnosť používať symbolický, formálny a technický jazyk a operácie. To zahŕňa porozumenie, interpretáciu a  využitie symbolických vyjadrení v  matematickom kontexte (vrátane aritmetických výrazov a operácií). Patrí sem tiež pochopenie a používanie formálnych konštruktov, ktoré vychádzajú z definícií, pravidiel a formálnych systémov.

7.      Použitie matematických nástrojov
Znalosti a zručnosti v oblasti používania nástrojov, s pomocou ktorých je možné vykonávať matematické aktivity, ako aj zo znalosti hraníc ich využitia (kalkulačky, počítač a pod.).