Základné zručnosti

Digitálne zručnosti

Digitálna kompetencia predstavuje sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.

Mediálna gramotnosť ako súčasť zručností v oblasti IKT sa vzťahuje na kritické chápanie povahy, techník a vplyvu mediálnych správ, teda mediálna gramotnosť zahŕňa nielen kritické myslenie, ale aj komunikáciu a zručnosti v oblasti riadenia informácií, ktoré odrážajú realitu života v digitálnom svete.