Základné zručnosti

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je vnútorná schopnosť konať podľa svojho najlepšieho finančného záujmu vzhľadom na sociálno-ekonomické podmienky prostredia. Úzko súvisí s matematickou kompetenciou, čo je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Zahŕňa vedomosti, zručnosti, postoje a správanie spotrebiteľov, pokiaľ ide o riadenie ich zdrojov, a pochopenie, výber a využívanie finančných služieb, ktoré zodpovedajú ich potrebám.

V rámci projektu Life skills for Europe (EAEA) sú finančné schopnosti kombináciou zručností, vedomostí a porozumenia, ktoré sa týkajú riadenia peňazí a využívania informačných a poradenských služieb, ktoré sú potrebné na efektívne riadenie vlastných financií.