Základné zručnosti

Občianske zručnosti

Občianska kompetencia je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. Občianske a demokratické zručnosti      zahŕňajú vedomosti, porozumenie a kritické uvažovanie o tom, ako demokracia funguje v praxi, účasť na demokratických procesoch, angažovanosť a prínos pre komunity.

Patria sem aj medzikultúrne kompetencie, ako je pochopenie a rešpektovanie náboženských a kultúrnych hodnôt a kultúrnych rozdielov. Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v rôznych kultúrach.