Základné zručnosti

Osobné a sociálne zručnosti

Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne spolupracovať s ostatnými, zachovať si odolnosť a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť neistotu a zložité situácie, schopnosť učiť sa, podporovať vlastnú fyzickú a emocionálnu pohodu, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dokázať dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom prostredí.

Osobné a sociálne zručnosti zahŕňajú rozhodovanie, riešenie problémov a sebariadenie vrátane schopností, ako sú empatia, dôvera, sebaúcta a kritický úsudok. Zahŕňajú tiež schopnosť zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách, preberať zodpovednosť, zvládnuť konflikty, komunikovať s ostatnými rešpektujúcim spôsobom a spolupracovať s ostatnými bez ohľadu na rozdiely.