Základné zručnosti

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči

Európska sieť národných koordinátorov Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých dáva možnosť každému členovi rozvíjať celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých podľa potrieb a priorít svojej krajiny. Zároveň však vytvára podmienky na sieťovanie, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností. Jednou z foriem spolupráce sú tzv. tematické klastre. ŠIOV – národný koordinátor na Slovensku je členom dvoch z nich: Prvý je zameraný na podporu účasti dospelých na vzdelávaní a druhý na zručnosti pre život. V rámci klastra zameraného na zvyšovanie účasti sa začiatkom marca vo fínskych Helsinkách zrealizovalo pracovné stretnutie všetkých členov. Spojené bolo s návštevou dvoch organizácií vzdelávania dospelých.

Dobrá povesť fínskeho vzdelávacieho systému v celej šírke celoživotného vzdelávania nesklamala. Počas návštevy strednej odbornej školy Suomen Diakoniaopisto (Fínska diakonická škola) sme mali možnosť vidieť, ako sa v praxi dajú uplatňovať flexibilné vzdelávacie cesty pre dospelých učiacich sa s rôznymi životnými cestami a potrebami. Niektorým stačí absolvovať základné vzdelanie v troch rôznych úrovniach náročnosti, iní sa potrebujú pripraviť na stredoškolské štúdium, ďalší si napriek mentálnemu postihnutiu rozvíjajú zručnosti potrebné pre trh práce a mnohí absolvujú úplne stredoškolské odborné vzdelávanie v úzkom prepojení na prax. A všetkým je pri tom k dispozícii dobre zabezpečené poradenstvo. Myslí sa aj na špecifickú situáciu mladých rodičov alebo pracujúcich. Práve flexibilita kurikúl a kvalitné poradenstvo sa zdajú byť kľúčovými faktormi úspechu.

Druhou zastávkou bola najstaršia organizácia vzdelávania dospelých vo Fínsku, Kvs-säätiö (Fínska nadácia vzdelávania dospelých). Počas svojej takmer 150-ročnej existencie pomáhala formovať kultúru celoživotného vzdelávania vo Fínsku aj v zahraničí. Jej súčasné smerovanie je viditeľne ovplyvnené konceptom Sivistys/Bildung, čo je liberálne vzdelávanie dospelých, ktorého cieľom je budovať spoločnosť, kde ľudia žijú zodpovedne a s rešpektom voči ostatným a životnému prostrediu. KVS poskytuje vzdelávacie služby, realizuje inovatívne národné a medzinárodné projekty a publikuje voľne dostupné odborné zdroje. Okrem toho udeľuje granty a štipendiá pre učiteľov a študentov. Zaujímavosťou je, že v rámci svojej filozofie rovnakých príležitostí vzdelávať sa pre všetkých a počas celého života nenazývajú cieľové skupiny, ktoré sa len veľmi ťažko zapájajú, znevýhodnenými alebo problematickými, ale naopak – najviac vítanými.

Ďakujeme fínskym hostiteľom za veľmi inšpiratívne stretnutia.