Základné zručnosti

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro!

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Našou úlohou aj snahou je podporovať politiky v oblasti vzdelávania dospelých, skúmať vybrané aspekty, prepájať aktérov, rozvíjať kapacity a spoluprácu v tejto oblasti vzdelávania.

Zatiaľ čo v minulosti sme sa pomerne rozsiahlo venovali základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých, v minulom roku boli v centre našej pozornosti zručnosti pre život – súbor zručností, kompetencií a postojov, ktoré jednotlivci potrebujú na zvládnutie výziev a situácií, ktorým čelia počas života. Naše poznatky o tejto téme čoskoro predstavíme v Mapovacej správe o podpore rozvoja zručností pre život na Slovensku.

V prvom polroku tohto roka oslovíme verejnosť kampaňou Nikdy nie je neskoro! Cieľom kampane je zdôrazniť dôležitosť celoživotného vzdelávania prostredníctvom výpovedí a inšpiratívnych príbehov ľudí, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou aj záľubou, ktorým vzdelávanie prinieslo do života zásadnú zmenu, aj tých, ktorí ho poskytujú – rôznymi formami a v rôznych prostrediach.

Kampaň je zároveň príspevkom k Európskemu roku zručností 2023, ktorý vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen: “Musíme sa oveľa viac zamerať na naše investície do odborného vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností. Potrebujeme lepšie spolupracovať so spoločnosťami, keďže len ony najlepšie vedia, čo potrebujú. Tieto potreby musíme zosúladiť s ambíciami ľudí.”

Naplnenie cieľov Európskeho roka zručností si bude vyžadovať širokú spoluprácu rôznych aktérov na všetkých úrovniach odborného vzdelávania a prípravy, sociálnych partnerov, služieb zamestnanosti, zamestnávateľov a profesijných organizácií, podnikov a ďalších.

Na Slovensku bude úlohu koordinátora aktivít Európskeho roka zručností plniť rezort školstva prostredníctvom štátneho tajomníka MŠVVŠ SR pre pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Stanislava Partilu.

Prečo kampaň Nikdy nie je neskoro

Na Slovensku je potreba rozvoja vzdelávania dospelých naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou aj ochotou dospelých  vzdelávať  sa – v roku 2021 bola účasť na Slovensku s hodnotou 5 % jednou z troch najnižších v EÚ (priemer EÚ: 10,8 %, Eurostat). Motivácia predstavuje dôležitý faktor k jeho ďalšiemu rozvoju, spolu s adekvátnou, dostupnou a kvalitnou ponukou, dostatočnými informáciami o týchto možnostiach a vytváraním podmienok a prostredia podporujúcich učenie sa (vrátane financovania).

Prostredníctvom kampane predstavíme desať dospelých, ktorí priblížia svoj pohľad na sústavnú potrebu zdokonaľovania svojich zručností alebo rozvoja zručností iných a na to, čo je pre nich hlavnou motiváciou. O svoje názory na túto tému sa podelia účastníci aj poskytovatelia vzdelávania v rôznych oblastiach – napr. v podpore zručností v oblasti informačných technológií, profesijnom rozvoji učiteľov, v oblasti získavania a rozvoja základných zručností, kritického myslenia.

Veríme, že tieto autentické výpovede ľudí, pre ktorých je vzdelávanie srdcovou záležitosťou potvrdia, že nikdy nie je neskoro na vzdelávanie sa, a tiež motivujú k neprestávajúcemu naberaniu vedomostí a skúseností a rozvoju zručností, v akejkoľvek oblasti pôsobíme:

Lenka Hlinková: „Vzdelávame všetkých, pretože nám záleží, aby sa uplatnili na trhu práce a aby Slovensko bolo na tom lepšie.“.

Ingrid Oláhová: „Najväčšia motivácia vzdelávať sa bola snaha dostať sa z chudoby a mať lepšie podmienky pre seba, aj pre svoje deti.“

Kampaň bude prebiehať online a prostredníctvom vybraných medií od 10. 2. 2023.

Videá si môžete pozrieť aj na: www.vzdelavaniedospelych.sk, www.siov.sk a na našich sociálnych sieťach: Celoživotné vzdelávanie v SR – Facebook

Celoživotné vzdelávanie v SR – YouTube

Záštitu nad kampaňou Nikdy nie je neskoro! má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Partnerom je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Mediálnym partnerom :