Základné zručnosti

zakladne-zrucnosti-foto-clanok

Sú základné zručnosti dospelých dôležité?

Rozvoj základných zručností dospelých je v mnohých krajinách EÚ štandardnou súčasťou ich národných politík. Mali sme možnosť presvedčiť sa o tom aj počas študijnej návštevy v Holandsku, ktorú organizoval ŠIOV v rámci iniciatívy Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých. Holandsko už dlhodobo realizuje celoštátny program rozvoja základných zručností s názvom Teel mee met Taal (Count on Skills). Dôvodom spustenia tejto iniciatívy je 2,5 milióna obyvateľov, ktorí majú nedostatočnú úroveň základných zručností, v dôsledku čoho sa nemôžu plnohodnotne zapájať do života spoločnosti či nájsť si vhodné zamestnanie, ako je uvedené v Správe z návštevy.

Aj na Slovensku rastie počet obyvateľov, ktorí majú problémy so základnou gramotnosťou a schopnosťou čítať, vyjadrovať sa a písať, pracovať s číslami a narábať s financiami, či kriticky myslieť a využívať technológie v každodennom živote. Množstvo inštitúcií, samospráv a organizácií z neziskového sektora tieto témy vníma a dlhodobo sa venuje práci s ľuďmi s nízkou úrovňou čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti. Dôkazom toho bol aj vysoký počet účastníkov záverečnej konferencie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov, na ktorej námestníčka ŠIOVu pani Ľubica Gállová verejne vyzvala prítomných k zapojeniu sa do Paktu základných zručností dospelých na Slovensku.

Pakt zručností je iniciatívou Európskej komisie, ktorá chce touto cestou podporiť prepájanie, vzájomné učenie sa a spoluprácu kľúčových hráčov zo štátnej, podnikateľskej aj neziskovej sféry, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a ich uplatnením sa v spoločnosti a na trhu práce. Budovanie Paktu základných zručností dospelých v SR v rámci aktivít Národného koordinátora, do ktorého sa môžu zapojiť organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia, bude predstavovať širšiu platformu pre vzájomnú výmenu skúseností, názorov a potrieb a hľadanie optimálnych riešení s cieľom rozvíjať talenty a potenciál každého človeka, bez ohľadu na jeho vek, sociálny status či dosiahnuté vzdelanie.

Ak Vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte nás: czv@siov.sk .