Základné zručnosti

Projekt ONE končí

ONE – Opening Adult Education Networks to European Cooperation, projekt financovaný z programu Erasmus+, do ktorého bol v rokoch 2021 – 2023 zapojený aj Štátny inštitút odborného vzdelávania, sa chýli ku koncu. Na záverečnej konferencii v Bologni dňa 12. decembra 2023 partneri zo štyroch krajín – Talianska, Portugalska, Slovenska a Fínska – spoločne predstavili výsledky svojej práce.

Medzinárodné publikum záverečnej konferencie malo možnosť vypočuť si, čo sa sieťam organizácií vzdelávania dospelých v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku s podporou fínskeho partnera podarilo:

  • úspešne uplatniť európsku metodiku Peer Review (partnerské hodnotenie) v podmienkach vzdelávania dospelých,
  • zrealizovať rad aktivít na budovanie kapacít organizácií vzdelávania dospelých a ich zamestnancov,
  • posilniť osvetu medzi všeobecnou dospelou populáciou o dôležitosti celoživotného vzdelávania,
  • v krajinách partnerstva zozbierať príklady dobrej praxe v štyroch oblastiach (dosah a zapájanie dospelých do vzdelávania, poradenstvo, rozvoj základných a prierezových zručností a validácia neformálneho a informálneho učenia),
  • sformulovať odporúčania pre siete v ostatných krajinách Európy a tiež tvorcov politík v oblasti vzdelávania dospelých.

Každá z krajín si v rámci spoločnej stratégie budovania kapacít stanovila svoj vlastný akčný plán, ktorý zohľadňoval ich špecifické potreby a kontext. Skúsenosti z realizácie tohto plánu budú využívať aj po skončení projektu vo svojej činnosti, pričom ani ich vzájomná nadnárodná spolupráca nekončí. Vybudované kontakty a formy spolupráce budú naďalej fungovať v rámci novovytvorenej komunity praxe. Všetky výstupy projektu a závery z konferencie, ako aj odkaz na komunitu Peer Review sú k dispozícii na webovej stránke https://www.adult-learning.eu/en/project-one/